Dnes je: 22.07.2014
Meniny má: Magdaléna

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Účasť na tele a krvi Kristovej pôsobí, že sa premieňame v to, čo prijímame, a v plnosti nesieme v duchu i tele toho, v ktorom sme zomreli, boli pochovaní a vzkriesení.
hlava

Sláva Isusu Christu!

Vitajte na obnovenej stránke Pútnického centra Hory Zvir v Litmanovej, ktorá patrí medzi mariánske pútnické miesta na Slovensku. Úlohou tejto stránky je pozvať Vás na Horu Zvir do Litmanovej, ponúknuť Vám možžnosti duchovných aktivít, ako aj informovať Vás o aktuálnom dianí na tomto mariánskom pútnickom mieste. Môžžete tu čerpať Božžiu pomoc do svojho žživota, nájsť stratený pokoj duš‘e, ďakovať za prejavy Božžej lásky a pomoci a odovzdať svoj žživot pod ochranu Božžej Matky. Prajeme Vám v‘šetkým požžehnaný a milostivý čas prežžitý na Hore Zvir. Verím, žže táto stránka bude prínosom v‘šetkým a splní svoje poslanie.

  • Mgr. Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová a riaditeľ Pútnického centra Hory Zvir v Litmanovej
  • Mgr. Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir v Litmanovej
  • ThDr. Ing. Vasil Kindja, PhD rektor chrámu a Kaplnky Nepo‘škvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na Hore Zvir

Posvätenie áut

elias „ Pôjde s ním dobrý anjel, jeho cesta sa vydarí a vráti sa zdravý. “ (Tob 5,22)

Pútnické centrum na hore Zvir vás v nedeľu 20. júla 2014 srdečne pozýva na slávenie sviatku svätého proroka Eliáša. Pri tejto príležitosti sa po každej svätej liturgii, bude konať posvätenie áut na parkovisku.
Počas mesiacov júl a august sa na hore Zvir v nedeľu slávi liturgia o 10.30, o 14.00 a o 18.00 hod. V nedeľu 3.augusta počas Hlavnej púte sa nebude sláviť liturgia o 14.00 hod.

Modlitby za uzdravenie

hora Pozývame vás na modlitbové stretnutie, ktoré budú viesť bratia a sestry z Koinonie Ján Krstiteľ v sobotu, 19. júla 2014 na hore Zvir.
Program stretnutia:
10:00 chvály
10:30 sv.liturgia s modlitbami za uzdravenie duše i tela

Júlová Fatimská sobota a Malá púť

k V sobotu 5. júla 2014 sa na hore Zvir v Litmanovej slávila Fatimská sobota. V tento deň sme si tiež pripomenuli aj sviatok slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Program začal modlitbou rozjímavého radostného svätého ruženca a pokračoval svätou liturgiou, ktorá bola slávená v cirkevnoslovanskom jazyku na pamiatku týchto slovanských učiteľov. V homílii sa prítomným veriacim prihovoril duchovný správca hory Zvir otec Marcel Pisio. Svoj pohľad uprel na dnešných dvoch svätcov. Svätí Cyril a Metod boli ohlasovateľmi Božieho slova, ktoré má moc zmeniť ľudské srdce. Slovo živého Boha je mocnou zbraňou na srdce človeka. Mnohé národy zanikli preto, lebo sa prestali opierať o toto slovo. Zdôraznil, že ak sa človek nanovo oprie o Božie slovo, vtedy bude národ živý. Tak bude svetlom pre tento svet, zapáleným od toho pravého Svetla – Ježiša Krista. Po skončení svätej liturgie nasledovala ešte modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zverenia sa pod ochranu našej nebeskej Matky Márie.
V nedeľu 6. júla 2014 putovali veriaci na horu Zvir, aby tak pri príležitosti konania sa Malej púte, mohli spoločne ďakovať, prosiť a chváliť Boha za všetko, čo v ich životoch koná aj na príhovor Presvätej Bohorodičky Panny Márie. Program púte začal o 9:00 hod. privítaním pútnikov a uctením ikony Presvätej Bohorodičky. Nasledovala hneď modlitba Akatistu požehnania rodín, ktorú viedol otec Marcel Pisio. Text tejto modlitby ponúka možnosť zamyslieť sa nad tým, ako to skutočne vyzerá aj v tej mojej rodine. Zároveň však pozýva človeka modliť sa a prosiť Presvätú Trojicu, aby požehnala všetky rodiny svojou milosťou. Po modlitbe akatistu nasledovala ešte modlitba svätého ruženca a svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Vasil Kindja, rektor chrámu a kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir. Vo svojej homílii vychádzal z evanjelia podľa Matúša, kde Ježiš uzdravuje stotníkovho sluhu. Odpoveď stotníka Ježišovi, že stačí ak povie iba slovo a jeho sluha ozdravie, upriamuje pohľad na to, aké mocné je slovo Ježiša Krista. Stotník vo svojej pokore si uvedomuje, že nie je hoden, aby Ježiš vošiel pod jeho strechu. Na druhej strane však verí, že Ježiš svojím mocným slovom- slovom Života, má moc uzdraviť jeho sluhu. Pokora spojená s vierou v Ježiša Krista, prináša uzdravenie pre dušu i telo človeka. Na záver svätej liturgie otec Rastislav Janičko, riaditeľ Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej, poďakoval otcovi Vasilovi za jeho obetavú službu kňaza na hore Zvir a poprial mu veľa síl a milostí na novom pôsobisku, kde bude ďalej vykonávať svoju pastoračnú činnosť. Taktiež sa v tento deň lúčili bratia bohoslovci Dominik Petrík a Pavol Vasiľ, ktorí po absolvovaní pastoračného ročníka na tomto pútnickom mieste odchádzajú domov na prázdniny a v septembri budú opäť pokračovať v štúdiu a v príprave na prijatie sviatosti Kristovho kňazstva.
Aj tento prvý prázdninový víkend na hore Zvir bol požehnaním pre tých, ktorí tu neváhali prísť stretnúť sa so živým Bohom v Slove a Eucharistii, a tak zažiť jeho blízkosť a lásku. Nikde inde sa človek nenaučí pravej láske a pravde. Môže to zakúsiť jedine tam, kde sa Ježiš stáva centrom života, v Cirkvi.

1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>