Dnes je: 17.12.2017
Meniny má: Kornélia

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Skrze Sväté písmo hovorí Svätý Duch. Pretože Boh, ktorý nás stvoril, pozná slabosť nášho ducha a silu nepriateľa, dal nám ho ako zásobu zbraní a liekov.
Svätý dna:
Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.
Všetci pochádzali z kmeňa Júdovho. Boli odvlečení do babylonského zajatia. Daniel sa stal vysokým štátnym úradníkom, ale Boha nezaprel. Dvakrát ho hodili pred levy, ale mu neublížili. Traja mládenci sa odmietli pokloniť zlatej soche, ktorú dal urobiť vladár, a preto ich hodili do ohnivej pece, ale účinky ohňa Boh zázračným spôsobom vyzdvihol a tak sa nespálili.

o. Vojtech Boháč
História

Stručná história obce

Obec Litmanová sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1412. V roku 1778 bol v obci postavený farský Chrám svätého archanjela Michala (NKP). Obyvateľmi obce sú v prevažžnej miere gréckokatolíci. Božžská svätá liturgia, sviatosti a pobožžnosti sa vysluhujú v slovenskom a cirkevnoslovanskom jazyku, ktorý sa spája s cyrilo-metodskou tradíciou, ktorú priniesli na územie dne‘šného Slovenska spolupatróni Európy sv. Cyril a Metod.

 

História mariánskeho pútnického miesta na hore Zvir

V novodobej histórii sa Litmanová dostala do povedomia hlavne v súvislosti so zjaveniami Panny Márie na hore Zvir, vzdialenej približžne p䝻 kilometrov od začiatku obce, v blízkosti poľských hraníc. Pravosť týchto zjavení je stále predmetom skúmania zo strany Cirkvi.

Panna Mária sa zjavila dvom dievčatám, vtedy jedenásťročnej Ivete Korčákovej a dvanásťročnej Kataríne Če‘šelkovej v izbičke dreveného zrubu (majdanu), ktorý dodnes stojí na lúke obkolesenej lesom. Panna Mária sedávala na drevenej lavičke. Predstavila sa ako NEPOŠŠKVRNENÁ ČISTOTA. ŽŽelala si, aby sa obe dievčatá i ľudia prichádzali na toto miesto modliť.

Zjavenia trvali od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995, každžý mesiac, vžždy v nedeľu po prvom piatku. Pri poslednom zjavení Božžia Matka sľúbila, žže tu ostáva stále prítomná. Nielen počas zjavení, ale aj po ich ukončení, veriaci stále v hojnom počte pravidelne prichádzajú na toto miesto. Najviac sa schádzajú v nedeľu po prvom piatku v mesiaci. Okrem prvých nedieľ pútnici zo Slovenska i zo zahraničia prichádzajú kažždý deň na toto pútnické miesto, kde nachádzajú stratený pokoj du‘še, čerpajú Božžiu pomoc do svojho žživota, ďakujú za prejavy Božžej lásky, Božžej pomoci a odovzdávajú svoje žživoty pod ochranu Božžej Matky.

 

Miesto modlitby

Vzhľadom k tomu, že pútnici aj po skončení zjavení naďalej nepretržite putujú na toto miesto vo veľkom počte a hľadajú prehĺbenie duchovného života, bolo toto miesto 6. augusta 2004 ustanovené vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským eparchom, za Miesto modlitby a kaplnka bola zasvätená Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie.

dekret


Dekrét o ustanovení miesta modlitby

 

Pútnické miesto

Miesto modlitby - Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky s celým jej areálom a prameňom na hore Zvir v Litmanovej bolo 7. septembra 2008 povýšené a vyhlásené vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom, za Gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie.

dekret


Dekrét o ustanovení mariánskeho pútnického miesta v Litmanovej

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti Litmanová v čase zjavení:

 1. Ján Zavacký OSBM 1988 - 1992

 2. Vasiľ Kundrát OSBM 1992 - 1993

 3. Polykarp Jacoš OSBM 1993 - 1995

 

Ďalší správcovia gréckokatolíckej farnosti Litmanová

 1. Ján Zavacký OSBM 1988 - 1992

 2. Vasiľ Kundrát OSBM 1992 - 1993

 3. Polykarp Jacoš OSBM 1993 - 1995

 

Afiliácia pútnického miesta k Bazilike Santa Maria Maggiore

8. augusta 2010, pri príležitosti archieparchiálnej odpustovej slávnosti, bol slávnostne zverejnený dekrét o ustanovení puta duchovného príbuzenstva tomuto mariánskemu pútnickému miestu na hore Zvir s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, ktorá je prvým a hlavným mariánskym chrámom na svete. Apoštolská penitenciária v Ríme udelila tomuto pútnickému miestu výsadu plnomocných odpustkov, aké má bazilika Santa Maria Maggiore. Plnomocné odpustky Pútnici ich môžu prijať pod týmito podmienkami:

 • na Chrámový sviatok zasvätenia baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme (5. august)

 • na Sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky (8. december)

 • na všetky sviatky Presvätej Bohorodičky

 • raz do roka v deň, ktorý si slobodne zvolí každý veriaci

 • vždy, keď na horu Zvir prídu pútnici v skupine prejaviť náboženskú úctu