Dnes je: 30.05.2016
Meniny má: Ferdinand

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Iba čisté srdce môže povedať bez strachu: ?príď kráľovstvo tvoje?. Je nám potrebné povedať spolu so sv. Pavlom: ?Nech nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele? (Rim 6,12). Ten, kto sa zachováva čistým vo svojich skutkoch, myšlienkach a slovách, môže povedať Bohu: ?príď tvoje kráľovstvo.?
Svätý dna:
Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.
Bol na čele kláštora nesúceho meno po sv. Dalmatovi. Bol predchodcom tohto svätca, napriek tomu kláštor nepomenovali podľa neho. Zomrel v roku 383.

o. Vojtech Boháč

hlava

Sláva Isusu Christu!

Vitajte na obnovenej stránke Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej, ktorá patrí medzi mariánske pútnické miesta na Slovensku. Úlohou tejto stránky je pozvať Vás na horu Zvir do Litmanovej, ponúknuť Vám možžnosti duchovných aktivít, ako aj informovať Vás o aktuálnom dianí na tomto mariánskom pútnickom mieste. Môžžete tu čerpať Božžiu pomoc do svojho žživota, nájsť stratený pokoj duš‘e, ďakovať za prejavy Božžej lásky a pomoci a odovzdať svoj žživot pod ochranu Božžej Matky. Prajeme Vám v‘šetkým požžehnaný a milostivý čas prežžitý na hore Zvir. Verím, žže táto stránka bude prínosom v‘šetkým a splní svoje poslanie.

  • Mgr. Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová a riaditeľ Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej
  • Mgr. Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir v Litmanovej
  • Dipl.-Theol. Univ. Michal Le‘šči‘šin, rektor chrámu a Kaplnky Nepo‘škvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir

 

Júnová Fatimská sobota a Malá púť

Bohorodička Júnová Fatimská sobota a Malá púť

Pútnické centrum hora Zvir vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 4. júna 2016. Program začína o 10:00 hodine modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorej nasleduje svätá liturgia o 10:30. Po jej skončení sa spoločne pomodlíme modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva a modlitbu zverenia sa Fatimskej Panne Márii.  

Program na hore Zvir pokračuje  Malou púťou dňa 5. júna 2016. Program začne uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, Akatistom k presvätej Bohorodičke, po ktorom nasleduje modlitba svätého ruženca a následne vyvrcholí  slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Vasiľ Kindja, správca farnosti Porúbka pri Humennom. Po svätej liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Všetci sme pozvaní prežiť túto nedeľu v modlitbe a spoločenstve s Bohom, ktoré môžeme zažívať aj počas tohto dňa pri slávení svätej liturgie na hore Zvir. 

Májová Fatimská sobota a Malá púť

sad Májová Fatimská sobota

Dňa 7. mája na horu Zvir putovali pútnici pri príležitosti slávenia Fatimskej soboty. Sobotňajší program začínal rozjímavým ružencom a pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup. Vo svojej homílii povzbudzoval veriacich k prežívaniu kresťanského života. To ako máme žiť podľa vzoru Ježiša Krista priblížil veriacim v troch bodoch. Po prvé k tomu aby sme mohli žiť život kresťana potrebujeme mať skúsenosť viery s našim Bohom a túto skúsenosť nám Boh ponúka každý deň v maličkostiach každodenného života, kedy už len samotný život okolo nás by mal byť pre nás zázrakom. Po druhé túto skúsenosť viery potrebujeme upevňovať v modlitbe, pretože iba čerpaním milosti, ktoré k nám prúdia v modlitbe dokážeme upevňovať svoj život v Bohu. A po tretie toto všetko sa musí v našom živote prejaviť v skutkoch lásky, pretože aj sám Pán Ježiš hovorí: „ Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten  ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec, aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ (Jn14,21) Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa fatimskej Božej Matke.

Májová  Malá púť

Nedeľa po sviatku Nanebovstúpenia Pána bola už siedmou nedeľou po Pasche – otcov prvého nicejského snemu.  Táto nedeľa bola zároveň aj nedeľou po prvom piatku v mesiaci a tak sa na hore Zvir zišli pútnici pri slávení Malej púte.  Program začínal uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bolo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Matúš Verba, kaplán farnosti Prešov - Sekčov. Vo svojej homílii nadviazal na slová, ktorými sa končilo evanjelium tejto nedele. „Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.“ (Jn21,24) V dnešnom svete kedy sme zaplavení morom informácii z médií a oberaní o čas či vlastný názor, ktorý je nám mnohokrát nepriamo vtláčaný, by mala byť práve Biblia prostriedkom, ktorý ukazuje smer. Ale ako povedal otec Matúš vo svojej kázni, ak už dnes ľudia nečítajú sväté písmo, žime tak, aby ľudia okolo nás čítali z našich skutkov že žijeme podľa Božieho slova. Preto dovoľme Bohu aby písal príbeh nášho života aj napriek ťažkostiam, ktoré prežívame.  Prosme o pomoc presvätú Bohorodičku, pretože slovami „Hľa tvoja matka“  nám ju všetkým dáva nielen ako vzor svätosti, ale ako Matku všetkých nás. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva.  

 

Májová Fatimská sobota a Malá púť

Bohorodička Májová  Fatimská sobota a Malá púť

Pútnické centrum hora Zvir vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 7. mája 2016. Program začína o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca. Potom bude pokračovať slávením archijerejskej svätej liturgie, ktorá začne o 10:30 hod a predsedať jej bude vladyka Milan Lach SJ. Po jej skončení sa spoločne pomodlíme modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva a modlitbu zverenia sa Fatimskej Panne Márii.  

Program na hore Zvir pokračuje  Malou púťou dňa 8. mája 2016, na ktorú ste taktiež srdečne pozvaní. Aj túto Nedeľu budeme mať možnosť načerpať z hojných milostí, ktoré nám ponúka náš Nebeský Otec. Program začne uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, Akatistom k Presvätej Bohorodičke, po ktorom nasleduje modlitba svätého ruženca a následne vyvrcholí  slávením svätej liturgie o 10:30 hod. na ktorej bude hlavným slúžiteľom a kazateľom otec Matúš Verba, kaplán farnosti Sekčov v Prešove. Po svätej liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.  Pozývame vás zažiť pokoj a spoločenstvo Cirkvi, ktorá chce nasledovať príklad Presvätej Bohorodičky.

 

1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>