Dnes je: 17.02.2019
Meniny má: Miloslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Nečistí duchovia nemôžu poznať naše myšlienky. Môžu si len domýšľať buď na základe viditeľných znakov, alebo tým, že skúmajú naše sklony, naše slová a veci, ktorým nevenujeme svoju pozornosť. Naproti tomu to, čo sme nevyjadrili navonok, čo zostáva v hĺbke našich duší, je pre nich úplne nedostupné. Ani myšlienky, ktoré nám sami ponúkajú, ani náš súhlas s nimi, ani reakcia, ktorú v nás vyvolávajú, im pre samotnú podstatu našej duše nemôžu byť známe... poznajú ich jedine prostredníctvom našich pohybov a vonkajších prejavov.
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa vojakom v jednotke, ktorá mala meno tiron ? nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. Počas Maximiliánovho prenasledovania ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený na smrť upálením. Rozsudok bol vykonaný v roku 307.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Septembrová Fatimská sobota a Malá púť

hora

Drahí mariánskí ctitelia, pozývame vás prežiť v modlitbe septembrovú fatimskú sobotu, 3.9. 2016, na hore Zvir v Litmanovej. Modlitbový program začína rozjímavým svätým ružencom o 10.00 hod., pokračovať bude slávením svätej liturgie, po ktorej nasleduje Korunka Božieho milosrdenstva a modlitba zasvätenia sa Bohorodičke. Už tradične je táto fatimská sobota spojená s púťou primátorov a starostov našich miest a obcí.

Pozývame všetkých mariánskych ctiteľov na Malú púť na horu Zvir, ktorá sa uskutoční 4.9.2015. Program púte začína o 9.00 hod. uctením si Ikony Presvätej Bohorodičky. Nasleduje akatist a svätý ruženec. Vyvrcholením púte bude archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bude vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Pútnici majú možnosť aj v tento deň prijať sviatosť zmierenia a uctiť si relikvie sv. Jána Pavla II.

 

 

 

 

 

 

 

Hlavná púť 2016

ikona Už v piatok 5. augusta, na 26. výročie začiatku udalostí, ktoré sa viažu k hore Zvir a dvom dievčatám Ivete a Kataríne, prichádzali na horu Zvir v Litmanovej stovky pútnikov. Program prvého dňa trojdňovej hlavnej púte vyvrcholil večernou archijerejskou svätou liturgiou s hlavným slúžiacim prešovským arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ. Pútnikom sa prihovoril pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ. V homílii, vychádzajúc z evanjelia, poukázal na svadobnú radosť a v tomto kontexte povedal, že Kristus ako skutočne milujúci ženích dal život za Cirkev. „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť.“ Podstatou pôstu je podľa sv. Jána Zlatoústeho miernosť, láska a milosrdenstvo. Potrebujeme toto pochopiť a prosiť Boha o skutočné oslobodenie a dozrievanie v láske, povedal vladyka Milan.
Hlavnými dňami púte, kedy na horu Zvir zavítalo niekoľko tisíc veriacich, boli sobota a nedeľa 6. a 7. augusta. V bohatom celodennom programe v sobotu na sviatok Premenia Pána nechýbala modlitba Akatistu požehnania rodín, Korunka Božieho milosrdenstva, svätý ruženec či posvätenie vody. Večer pútnici slávili veľkú večiereň a nasledovala archijerejská svätá liturgia, na ktorej sa pútnikom prihovoril vladyka Ján Babjak. Pripomenul 21. výročie od skončenia zjavení, ktoré boli začiatkom putovania na toto miesto. Bolo to práve na sviatok Premenenia Pána 6. augusta 1995. Hovoril o šťastí. Svet považuje za šťastie rôzne zvrátenosti, ale skutočným šťastím je kráčať cestou Božích a cirkevných prikázaní a žiť v milosti posväcujúcej. „Kristus nás stvoril pre šťastie, preto buďme pozorní na to, čo nám do života prináša skutočné šťastie.“ Ním je život v jednote s Bohom skrze Máriu, ktorá nás k nemu vedie. Poďakoval Panne Márii za to, že nám ukázala, čo ničí naše šťastie a čo nám ho dáva.
Gospelová skupina bohoslovcov Anastasis mala večer hudobno-slovné pásmo, po ktorom bola pobožnosť krížovej cesty a o polnoci svätá liturgia a eucharistická adorácia.
V nedeľu slávnostnej archijerejskej svätej liturgii predchádzala utiereň, potom katechéza, ktorú ohlásil otec Jozef Urvinitka na tému „Kristus prišiel, aby obnovil v človeku svoj zničený obraz“ a svätý ruženec s vizionárkami Ivetou a Katarínou. S prešovským arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom hlavnú svätú liturgiu, ktorou archieparchiálna odpustová slávnosť vyvrcholila, koncelebrovali trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, eparchiálny biskup z Miškolca v Maďarsku vladyka Atanáz Orosz, pomocný prešovský biskup Milan Lach a desiatky kňazov.
V homílii sa prítomným prihovoril Mons. Ján Orosch. Okrem iného povedal, že akoby nás niečo stále brzdilo prejaviť navonok svoju vieru. „Človek musí byť v prvom rade disponovaný vnímať znamenia, ktoré Boh posiela. Lepšie to vidia deti. Preto potrebujeme pokoru ako deti, aby sme sa mohli otvoriť znameniam, ktoré nám Boh posiela, a to aj prostredníctvom Matky Márie.“ Ďalej povedal, že dnes sa vo svete vníma pokora, jednoduchosť, milosrdenstvo ako slabosť. Pýcha sa často nazve zdravým sebavedomím, ambicióznosťou. Trnavský arcibiskup pozval pútnikov, aby boli pokorní a poslušní synovia a dcéry Cirkvi, ktorá ohlasuje pravdu, ktorou je Ježiš Kristus. Hovoril o nežnosti Panny Márie, ktorú tak veľmi potrebujeme zakúsiť. Zdôraznil, že je rozdiel medzi detským detinstvom, ktorým človek vníma nežnosť matky a naivným detinstvom dnešného človeka. Kazateľ tiež s úctou vyzdvihol liturgiu Gréckokatolíckej cirkvi, v ktorej je veľmi viditeľná zdravá tradícia vychádzajúca z kresťanských koreňov.
Záver slávnosti patril slovám prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána, ktorý poďakoval prítomným a vyzdvihol dôležitosť vedieť v sekularizovanom prostredí života rozpoznať pravdu a verejne sa k nej hlásiť. Bodkou za hlavnou púťou bola modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a prijatie plnomocných odpustkov. K sviatosti zmierenia a pokánia pristúpilo počas púte množstvo veriacich. Na hore Zvir sú sväté liturgie a iný duchovný program každý deň v roku a každú nedeľu po prvom piatku sa koná malá púť a pravidelne fatimské soboty. V tomto Svätom roku milosrdenstva je aj na hore Zvir brána milosrdenstva.

Pozvánka na posviacku vozidiel

elias “A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.” (2Krľ 2, 11)Slovami o prorokovom odchode do neba, pozývame všetkých majiteľov ”ohnivých vozov a koní” na horu Zvir, kde sa budeme spoločne modliť za všetkých cestujúcich a zvolávať ochranu pre tých, ktorí každodenne sadajú do svojich automobilov a vydávajú sa na cesty. Posvätenie áut sa bude na Zvire konať v nedeľu, 24. júla 2016 po liturgii o 10:30, 14:00 a aj po večernej liturgii o 18:00 hod. Svoje auto, ktoré chcete dať posvätiť stačí zaparkovať cestou na horu Zvir. Kňaz zíde až dole ku mostu, podľa toho koľko bude áut na svätenie.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>