Dnes je: 17.02.2019
Meniny má: Miloslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Láska je taká podobnosť s Bohom, akú len môžu smrteľníci dosiahnuť.
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa vojakom v jednotke, ktorá mala meno tiron ? nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. Počas Maximiliánovho prenasledovania ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený na smrť upálením. Rozsudok bol vykonaný v roku 307.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Júnová Fatimská sobota a Malá púť

sad Júnová Fatimská sobota

Aj v mesiaci jún putovali pútnici na horu Zvir pri príležitosti slávenia   Fatimskej soboty, ktorá  pripadla v tomto mesiaci na deň 4. jún. Sobotňajší program začínal rozjímavým ružencom a pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Keďže v  túto sobotu veriaci východného obradu slávili aj sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, tak aj slová, ktorými sa otec Marcel prihováral veriacim boli spojené s týmto sviatkom. Keď Ježiš svojej matke stojacej pod krížom zveruje apoštola Jána a naopak aj svoju matku zveruje apoštolovi, tak slová „Hľa tvoja matka“ platia až dodnes pre každého z nás. Ešte aj vtedy pod krížom pri pohľade na trpiaceho syna Presvätá Bohorodička prijíma aj túto vôľu Nebeského Otca, aby sme boli jej deťmi. Máme tú najlepšiu matku, od ktorej sa môžeme učiť svätosti každý deň. Mnohokrát vo svojich životoch nám Boh ponúka možnosti, aby sme rástli vo svätosti v prejavoch lásky voči blížnym. My sa však častokrát bojíme zobrať kríž blížneho na svoje plecia a zabúdame na to, že Pán Ježiš je naším najväčším vzorom, keď On sám ako Boh prichádza na svet a berie na svojej plecia kríž celého sveta. Nezabúdajme preto na milosť, ktorú nám Boh dáva skrze Pannu Máriu, pretože ona ako naša matka verná Božej vôli chce byť aj pri tých našich krížoch.  Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa fatimskej Božej Matke.

Júnová  Malá púť

V nedeľu 5. júna sa na hore Zvir zišli veriaci aby spoločne slávili Malú púť. Program začínal uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bolo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Vasiľ Kindja, správca farnosti Porúbka pri Humennom. Otec Vasiľ je aj zároveň rodákom dedinky Litmanová a tiež tu pôsobil ako rektor kaplnky na hore Zvir. Aj kvôli tomu vo svojej homílii použil množstvo príkladov zo života spojených s týmto miestom. Veriacich povzbudzoval k neúnavnému hľadaniu Božieho kráľovstva, pretože to je prvé, čo by sme ako kresťania mali hľadať. Mnohokrát nachádzame útechu v Bohu až vo chvíľach, kedy nás postretne ťažký kríž, ale ako zdôrazňoval  otec Vasiľ vo svojej kázni: „Hľadajte najprv Božie  kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt6,33)Najmä týmito slovami evanjelia vyzýval pútnikov k nasledovaniu Krista, aby sme v Bohu nemali zadné dvierka ale tu jedinú a pravú istotu. V závere malej púte  prítomní veriaci vyprosovali otcovi Vasiľovi hojnosť Božích milostí, keďže v týchto dňoch slávil životné jubileum. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva.  

Júnová Fatimská sobota a Malá púť

Bohorodička Júnová Fatimská sobota a Malá púť

Pútnické centrum hora Zvir vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 4. júna 2016. Program začína o 10:00 hodine modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorej nasleduje svätá liturgia o 10:30. Po jej skončení sa spoločne pomodlíme modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva a modlitbu zverenia sa Fatimskej Panne Márii.  

Program na hore Zvir pokračuje  Malou púťou dňa 5. júna 2016. Program začne uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, Akatistom k presvätej Bohorodičke, po ktorom nasleduje modlitba svätého ruženca a následne vyvrcholí  slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Vasiľ Kindja, správca farnosti Porúbka pri Humennom. Po svätej liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Všetci sme pozvaní prežiť túto nedeľu v modlitbe a spoločenstve s Bohom, ktoré môžeme zažívať aj počas tohto dňa pri slávení svätej liturgie na hore Zvir. 

Májová Fatimská sobota a Malá púť

sad Májová Fatimská sobota

Dňa 7. mája na horu Zvir putovali pútnici pri príležitosti slávenia Fatimskej soboty. Sobotňajší program začínal rozjímavým ružencom a pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup. Vo svojej homílii povzbudzoval veriacich k prežívaniu kresťanského života. To ako máme žiť podľa vzoru Ježiša Krista priblížil veriacim v troch bodoch. Po prvé k tomu aby sme mohli žiť život kresťana potrebujeme mať skúsenosť viery s našim Bohom a túto skúsenosť nám Boh ponúka každý deň v maličkostiach každodenného života, kedy už len samotný život okolo nás by mal byť pre nás zázrakom. Po druhé túto skúsenosť viery potrebujeme upevňovať v modlitbe, pretože iba čerpaním milosti, ktoré k nám prúdia v modlitbe dokážeme upevňovať svoj život v Bohu. A po tretie toto všetko sa musí v našom živote prejaviť v skutkoch lásky, pretože aj sám Pán Ježiš hovorí: „ Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten  ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec, aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ (Jn14,21) Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa fatimskej Božej Matke.

Májová  Malá púť

Nedeľa po sviatku Nanebovstúpenia Pána bola už siedmou nedeľou po Pasche – otcov prvého nicejského snemu.  Táto nedeľa bola zároveň aj nedeľou po prvom piatku v mesiaci a tak sa na hore Zvir zišli pútnici pri slávení Malej púte.  Program začínal uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bolo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Matúš Verba, kaplán farnosti Prešov - Sekčov. Vo svojej homílii nadviazal na slová, ktorými sa končilo evanjelium tejto nedele. „Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.“ (Jn21,24) V dnešnom svete kedy sme zaplavení morom informácii z médií a oberaní o čas či vlastný názor, ktorý je nám mnohokrát nepriamo vtláčaný, by mala byť práve Biblia prostriedkom, ktorý ukazuje smer. Ale ako povedal otec Matúš vo svojej kázni, ak už dnes ľudia nečítajú sväté písmo, žime tak, aby ľudia okolo nás čítali z našich skutkov že žijeme podľa Božieho slova. Preto dovoľme Bohu aby písal príbeh nášho života aj napriek ťažkostiam, ktoré prežívame.  Prosme o pomoc presvätú Bohorodičku, pretože slovami „Hľa tvoja matka“  nám ju všetkým dáva nielen ako vzor svätosti, ale ako Matku všetkých nás. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva.  

 

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>