Dnes je: 26.03.2017
Meniny má: Emanuel

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Láska je taká podobnosť s Bohom, akú len môžu smrteľníci dosiahnuť.
Svätý dna:
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.
Spomienka archanjela Gabriela vyrastá z praxe byzantského obradu uctiť si na druhý deň po významnej spomienke spásnej udalosti osobu alebo osoby, ktoré zohrali vedľa hlavných osôb tiež dôležitú úlohu. Dnes je to archanjel Gabriel (božia sila), ktorý oznamuje Bohorodičke rozhodnutie Božie.

o. Vojtech Boháč

Fatimská sobota a Malá púť v máji

jk Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej Vás srdečne pozýva dňa 3.5.2014 na spoločné slávenie Fatimskej soboty. Program sa začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. po ktorom bude nasledovať svätá liturgia so začiatkom o 10:30 hod. Po skončení svätej liturgie bude ešte nasledovať modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia sa Fatimskej Panne Márii.
Taktiež Vás čo najsrdečnejšie pozývame dňa 4.5.2014 na Malú púť, ktorú ako je už zvykom povedú predstavení a bohoslovci kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča z Prešova. Program Malej púte začne o 9:00 hod. uctením ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Nasleduje hneď modlitba svätého ruženca, a tak svätá liturgia so začiatkom o 10:30 hod. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Celý program púte obohatí svojím spevom skupina Zboru svätého Romana Sladkopevca. Pozývame Vás tak spojiť sa v modlitbe s tými a za tých, ktorí sa pripravujú na toto sväté povolanie kňaza – Kristovho služobníka a správcu Božích tajomstiev (porov. 1Kor 4,1).

Pascha na hore Zvir

pascha „Slávnosť prekrásna, slávnosť Pánova – Pascha. Svitol nám svätý deň vzkriesenia.“ Týmito radostnými spevmi z veršových stichír sviatku Paschy plnými nádeje sa napĺňa hora Zvir v každý deň Svetlého týždňa. Tento rok sa prvýkrát konali obrady Veľkej noci aj na hore Zvir.
Obrady začali vo štvrtok večer utierňou s čítaniami strastných evanjelií, pri ktorých sa prítomní vhĺbili do Kristovho utrpenia i do rozjímania nad niekoľkými typmi ľudí, ktorí v týchto evanjeliách vystupovali. Každý jeden veriaci tak mohol vidieť svoj hriech a všetko to s dôverou odovzdať Kristovi, ktorý sa pripravoval na veľké vykupiteľské dielo.
V piatok ráno sa v kaplnke zjavenia konali modlitby kráľovských hodiniek. V tejto východnej modlitbe na posvätenie dňa sa čítali časti aj zo Starého zákona, ktoré bezprostredne nesú predobrazy Kristovho utrpenia i slávneho vzkriesenia. O 10:30 hod. sa konala pobožnosť Krížovej cesty, ktorú si pripravil o. Vasiľ Kindja, rektor chrámu a kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohrodičky na hore Zvir. Pobožnosť začínala pod horou Zvir a vrcholila pri oltári na hore, kde prítomní začali deväť-dňovú pobožnosť pred nedeľou Božieho milosrdenstva. Poobede o 16:30 hod. sa konal ústredný obrad Veľkého piatku – Veľká večiereň s uložením pláčšanice do hrobu. Veriaci si v spoločenstve Cirkvi pripomenuli udalosti Kristovej smrti na kríži i jeho pochovania. Na konci obaja kňazi hory Zvir – o. Marcel Pisio a o. Vasiľ Kindja – preniesli pláščanicu do kaplnky zjavenia, kde bol umiestnený Boží hrob, ktorý bol prístupný k adorácii nepretržite do nedeľnajšej utierne vzkriesenia. O. Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir, sa prítomným na konci krátko prihovoril a vyzdvihol úlohu a dôležitosť kríža v živote kresťana.
V nedeľu pred svitaním sa na hore Zvir konal hlavný obrad sviatkov Paschy – Utiereň vzkriesenia. Utiereň začala o 4:30 hod. Veľmi symbolicky sa tento obrad, ktorý znázorňuje prechod od tmy smrti a hriechu k svetlu života, začal za tmy a končil v krásnom paschálnom slnečnom ráne. To ešte viac umocnilo slávenie utierne, ktorá je úžasnou oslavou plnou radosti a nádeje z toho, že smrť bola zničená, lebo Kristus je víťaz. V nedeľu večer, ako aj ostatné dni svetlého týždňa, sa slávila paschálna večiereň. Táto večiereň ako aj liturgia sú plné paschálnej radosti, a tak sa celý týždeň i celú štyridsiatnicu ozýva a bude ozývať horou Zvir slávnostné Christos Voskrese!


Program slávení na Zvire počas sviatkov Paschy Ježiša Krista

vo Veľký štvrtok:

V tento deň nebude slávená liturgia o 10.30 hod.
16.30 - Sväté strasti - čítania o utrpení Ježiša Krista

Veľký piatok:

07:30 - Kráľovské hodinky
10.30 - Krížova cesta – začiatok pri kríži pod horou Zvir
- začína Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
16.30 - Večiereň a uloženie plaščanice do hrobu (obrady Veľkého piatku)

Boží hrob bude prístupný na súkromnú modlitbu od skončenia veľkopiatkových obradov až do nedele Paschy, do Utierne vzkriesenia.

Veľká sobota:

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

Svätá a veľká nedeľa Paschy:

04.30 – Utiereň vzkriesenia, požehnanie veľkonočných jedál
10.30 sv. liturgia, myrovanie, požehnanie veľkonočných jedál
13.30 sv. ruženec
14.00 sv. liturgia, myrovanie, požehnanie veľkonočných jedál
17.00 Paschálna večiereň – počas celého svetlého týždňa

Svetlý pondelok:

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia
17.00 Paschálna večiereň

Svetlý utorok:

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia
17.00 Paschálna večiereň

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>