Dnes je: 17.02.2019
Meniny má: Miloslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Pýšiš sa bohatstvom a si hrdý na svojich predkov? Chľúbiš sa svojím majetkom, krásou tela a aj tým, čo si u teba ostatní obdivujú? Kde sú teraz tí, ktorí zastávali najvyššie úrady, kde sú vodcovia národov, kde sú vojvodcovia a sebavedomí vládcovia? Či nie sú všetci len prachom? Či nie je všetko pominuteľné, neskutočné ako rozprávka? Či nezostalo z nich len zopár kostí? Pozri sa na ich hroby! Môžeš rozoznať, kto bol sluhom a kto pánom, kto bol úbožiakom a kto boháčom, kto bol vzdelaný a kto bol bez vzdelania?
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa vojakom v jednotke, ktorá mala meno tiron ? nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. Počas Maximiliánovho prenasledovania ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený na smrť upálením. Rozsudok bol vykonaný v roku 307.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Septembrová Fatimská sobota a Malá púť

nunc V sobotu 6. septembra sa na hore Zvir konala Fatimská sobota. Už tradične sa v tento deň konala aj púť starostov a primátorov. Program začal modlitbou rozjímavého radostného ruženca, po ktorom nasledovala svätá liturgia. V homílii sa pútnikom prihovoril duchovný správca hory otec Marcel Pisio. V nej zameral svoju pozornosť na starostov a na dôležitosť vykonávania tejto ich služby. Pripomenul že táto služba im bola zverená od Boha a že má slúžiť pre dobro človeka. Po skončení svätej liturgie nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a tiež modlitba zverenia sa pod ochranu našej Matky, Presvätej Bohorodičky.
V nedeľu 7. Septembra sa konala Malá púť na ktorej sme si pripomenuli 6. výročie vyhlásenia hory Zvir za Gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie. Program začal uctením si ikony Matky Božej, po ktorom nasledovala modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke a modlitba rozjímavého ruženca. Po ruženci nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý sa aj prihovoril pútnikom v homílii. Spolu s vladykom Jánom spoluslúžili don Luka Jogy Vadakara a otec Miroslav Medviď z apoštolskej nunciatúry na Slovensku, prof.Tadeusz Zasepa a ďalší kňazi. Svoju kázeň vladyka Ján zameral na rodinu a na to ako jej pomôcť v dnešnej dobe. Liturgiu sprevádzal svojím spevom domáci zbor z Litmanovej. Po skončení liturgie nasledoval príhovor apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Mário Giordana, ktorý predniesol otec Miroslav Medviď, CSsR, modlitba k svätej rodine a korunka Božieho milosrdenstva. Zavŕšením púte bolo otvorenie a požehnanie výstavy spojenej s uctením si relikvií svätého Jána Pavla II. Pútnici si mohli uctiť relikvie - bielu pápežskú reverendu a štólu ktorú nosil tento svätý pápež a priateľ cirkvi na Slovensku. Tieto relikvie sú vystavené v Aule svätého Jána Pavla II.

Pozdravný príhovor apoštolského nuncia

Vysokopreosvietený vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita,
Vážený pán profesor Tadeusz Zasępa,
Dôstojní otcovia: súdny vikár a rektor seminára, správcovia tohto mariánskeho pútnickeho miesta i farnosti, kňazi, bohoslovci,
Milovaní bratia a sestry v Kristovi, drahí pútnici,
Veľmi rád by som bol dnes medzi vami na mariánskej hore Zvir v Litmanovej a spolu s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom i ostatnými zídenými spoluslúžiteľmi sa zúčastnil eucharistickej slávnosti, avšak keďže iné okolnosti mi to nedovolili, rád by som vás pozdravil aspoň ťakýmto spôsobom.
Chcem vás pozdraviť predovšetkým v mene Svätého Otca, voči ktorému si vaša Cirkev v nie tak dávnej minulosti zachovala vernosť, hoci ju to stálo veľa. Bolo za cenu jej zrušenia štátnou mocou, 18–ročnej oficiálnej neexistencie, väznenia kňazov, ale aj veriacich a mnohých iných spôsobov prenasledovania zo strany totalitného komunistickho režimu. Pápeži sa vždy s láskou dívali na vašu miestnu Cirkev a obdivovali Božiu moc, ktorá napriek ľudskej slabosti dokáže dať silu tým, ktorí sa k nemu obracajú a v neho skladajú svoju dôveru. Vaši biskupi mučeníci z tohto obdobia, blahoslavení Pavel Peter Gojdič e Vasiľ Hopko, ako aj blahoslavený kňaz redemptorista Metod Dominik Trčka, sú toho dôkazom. Dobrý príklad vašich predkov nech je pre vás povzbudením vo vašom živote viery. Iste, dnes už nie ste nútení žiť v totalitnom štáte, akým bol ten predchádzajúci, avšak dnešný život nás stavia pred nové výzvy, iné, ktorým treba čeliť, ak ako veriaci ľudia chceme zostať verní svojmu ľudskému a kresťanskému povolaniu. Jedná sa predovšetkým o spochybňovanie hodnôt, ktoré sú základom ľudskej spoločnosti a bez ktorých táto spoločnosť, skôr či neskôr, je odsúdená k zániku. Tak sa spochybňuje rodina, rod ľudskej osoby a dáva sa priestor takým formám života, ktoré sú v ostrom protiklade s Božím zámerom.
My však nesmieme zničiť spoločnosť, do ktorej nás Boh povolal žiť. Práve naopak, máme ju zveľaďovať a takto s plnou vážnosťou a zodpovednosťou spolupracovať na Božom tvoriteľskom diele, pre naše dobro i dobro tých, ktorí prídu po nás.
Aby sme však dokázali vnímať svet okolo seba i svoj život Božími očami, je potrebné otvárať sa na Božiu milosť. Veď to predsa Božia milosť nám dáva svetlo, ktoré nedovolí, aby sme spadli do priepasti klamstva, ktoré sa často a rado ukrýva za pekné a vznešené slová. Je to Božia milosť, ktorá – keď sme už spoznali pravdu – nám dáva silu zostať jej verní a zniesť pre ňu hoc aj nepohodlie, odsúdenie, výsmech, ba i väzenie, ako to bolo v prípade aj vašich predchodcov. Tieto veci totiž svedčia o hĺbke našej viery.
Túto Božiu milosť, drahí bratia a sestry, ste si od Pána prostredníctvom Presvätej Bohorodičky prišli na toto mariánske pútnicke miesto vyprosovať aj vy. Všetkým je dobre známa vaša úcta k Matke Božej. V ťažkých časoch v minulosti mnohí sa k nej s dôverou obracali a história ukazuje, koľké milosti, koľko pomoci, svetla a sily im ona vyprosila u svojho Syna.
S tou istou dôverou si aj vy vyprosujte jej materinskú ochranu pre seba samých, pre vaše rodiny, pre vašu Cirkev, pre vašich duchovných pastierov i pre celú spoločnosť.
Želám vám, drahí pútnici, aby s pomocou tejto Božej milosti, na príhovor Presvätej Bohorodičky, vašich blahoslavených – Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka a Metoda Dominika Trčku – sa stále viac a viac prehlbovala vaša viera, a tak aby ste mohli zostať verní svojmu povolaniu, verní pravde, Cirkvi a Kristovmu námestníkovi, a prežívať plnosť radosti, ktorú Duch Svätý udeľuje ako ovocie všetkým, ktorí sa otvárajú na jeho silu, lásku a pomoc.


+ Mario Giordana, apoštolský nuncius v SR

Pozvánka na septembrovú Fatimskú sobotu a Malú púť

foto Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty ktorá sa uskutoční dňa 6.septembra 2014. Už tradične na tento dátum pripadá aj púť primátorov a starostov. Program začína modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. a po ňom bude nasledovať svätá liturgia, ktorá sa začne o 10:30 hod. Po svätej liturgii bude nasledovať modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a tiež modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Tiež vás srdečne pozývame dňa 7.septembra 2014 na Malú púť ktorá sa koná pri príležitosti 6. výročia vyhlásenia hory Zvir za Mariánske pútnicke miesto Prešovskej archieparchie.

Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita vyhlásil Kaplnku Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky s celým jej areálom a prameňom na hore Zvir v Litmanovej za Gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie. Urobil tak na základe toho, že na horu Zvir prichádza veľké množstvo veriacich zo Slovenska i zahraničia. Nachádzajú tu stratený pokoj duše, čerpajú Božiu pomoc a po sviatosti zmierenia začínajú novú etapu života. Za hlavnú púť ustanovil nedeľu po prvom piatku v mesiaci august.

Program Malej púte začína o 9:00 hod. privítaním pútnikov a uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Ďalej bude nasledovať modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke, modlitba svätého ruženca a archijerejská svätá liturgia, so začiatkom o 10:30 hod. Liturgiu bude sláviť vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, za účasti apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Mário Giordana. Po liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Po skončení modlitbového programu bude otvorená stála výstava spojená s uctením si relikvie sv.Jána Pavla II., ktorú pre horu Zvir daroval krakovský arcibiskup - metropolita, kardinál Stanislaw Dziwisz. V Aule sv.Jána Pavla II., nad spovednicami bude vystavená biela pápežská reverenda a štóla prvého slovanského pápeža, ako aj fotografie a knihy spojené s jeho pontifikátom. Pozývame vás prežiť tento čas v duchu spoločenstva lásky nášho Boha, Otca a pod ochranou našej Matky, Presvätej Bohorodičky tu na hore Zvir.

Hlavná púť na Zvire

lud Na hore Zvir v Litmanovej sa počas prvého augustového víkendu uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť – hlavná púť. Začala v sobotu 2. augusta popoludní svätením vody, pokračovala liturgickými sláveniami a ľudovými pobožnosťami. Večer prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ slávil archijerejskú svätú liturgiu, na ktorej sa v homílii prihovoril vladyka Virgil Bercea, eparchiálny biskup z Oradey v Rumunsku. Zdôraznil v nej podobnosť medzi Cirkvou a Pannou Máriou. Povzbudil veriacich byť v Cirkvi a poďakoval im za ich putovanie.

Po liturgii bol moderovaný večerný program, ktorého súčasťou bol aj rozhovor s hosťami. Otec František Lízna SJ, diakon Max Kašparů a režisér úspešného filmu Ivetka a hora Vít Janeček hovorili predovšetkým o zmysle putovania. Celonočná eucharistická adorácia skončila v nedeľu 3. augusta skoro ráno a nasledoval Akatist požehnania rodín, ktorý vznikol pri príležitosti prebiehajúceho Roku rodiny v Prešovskej archieparchii.

Po katechéze Maxa Kašparů o rodine, o ktorej hovoril na základe Desatora, a po modlitbe posvätného ruženca, ktorý sa predmodlievali vizionárky Iveta a Katarína, púť vyvrcholila slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorej predsedal vladyka Ján Babjak SJ a koncelebrovali vladyka Kurt Richard Burnette, eparchiálny biskup z Passaic v USA, vladyka Virgil Bercea z Oradey v Rumunsku, vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný pražský pomocný biskup, a viacerí kňazi. Ostatní kňazi vysluhovali sviatosť zmierenia a pokánia.

V homílii Božie slovo tisíckam pútnikov ponúkol vladyka Kurt Burnette, ktorý prostredníctvom Hymnu lásky od sv. Pavla z jeho Prvého listu Korinťanom zvýraznil skutočnosť, že Rodina je školou lásky. Hlboko rozobral trpezlivosť lásky, jej dobrotivosť, aj to, že nie je nehanebná, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé. „Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa. Láska nikdy nezanikne.“

Povedal aj tieto myšlienky: „Dobrý učiteľ je trpezlivý a našimi prvými učiteľmi sú naši rodičia, starí rodičia alebo bratia a sestry. Učia nás vstávať, kráčať, urobiť prvý neistý krok od stoličky do ich náručia. «Poď ku mne,» hovoria s otvorenou náručou. «Poď, dokážeš to!» Pokračoval: „Trpezlivosť našej rodiny je našou prvou školou lásky. Práve v detstve môžeme uzrieť záblesk nekonečnej Božej trpezlivosti. Bez ohľadu na to, ako ďaleko zídeme z pravej cesty, bez ohľadu na počet našich padnutí, bez ohľadu na množstvo chýb, ktoré urobíme, Boh čaká s bezhraničnou trpezlivosťou, aby nás zdvihol, očistil, dotkol sa našich rán, držal nás vo svojom náručí a zaniesol nás späť do svojej milujúcej rodiny.“ Vysvetlil, že Boh nás dáva do rodiny preto, aby sme sa naučili navzájom milovať, aby sme si navzájom odpúšťali a aby sme sa modlili jeden za druhého. Ba aj rany, ktoré prípadne zažívame v rodine, môžu byť súčasťou školy lásky, lebo sú záverečnými lekciami tejto školy. Sú príležitosťou milovať niekoho, kto si to nezaslúži a odpustiť niekomu spôsobom, akým Boh odpúšťa nám. „Ak Božia Matka stojí uprostred našej rodiny tak, ako stála pod krížom, učí brata odpustiť bratovi, sestru odpustiť sestre, generácie odpustiť generáciám, «obrátiť srdcia otcov k ich synom a srdcia synov k ich otcom». Božia Matka je Matkou lásky.“

-----------------------------------------------------------------

Plné znenie homílie vladyku Kurta Richarda Burnetta:

„Boh je láska.“ Toto základné učenie nášho náboženstva je zjavené až takmer na samom konci Biblie. Ak najdôležitejším zo všetkého je Boh a Boh je láska, potom je aj láska to najdôležitejšie. Prečo sme tu? Lebo nás Boh stvoril. Prečo nás Boh stvoril? Boh nás stvoril, aby sme milovali a boli milovaní. Toto je náš zmysel, náš cieľ a naše šťastie. A ako milujeme? Ťažká otázka. Keby sme vedeli, ako milovať, neexistovalo by žiadne nešťastie. Učiť sa milovať je našou celoživotnou úlohou. Najdôležitejšiu lekciu do života dostávame v rodine a rodina je darom od Boha. Rodina je našou školou lásky.

Arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ vyhlásil tento rok pre Prešovskú archieparchiu Rok rodiny.

Rodina je našou školou lásky. A čo je našou učebnicou? Božie slovo.

Sv. Pavol nám v Prvom liste Korinťanom hovorí, ako milovať, pretože sa to musíme naučiť. Hovorí: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; láska nezávidí, nevypína sa a nevystatuje sa, láska nie je nehanebná. Láska nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé. Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa. Láska nikdy nezanikne.“

„Láska je trpezlivá.“

Ako prvú spomína sv. Pavol trpezlivosť, pretože trpezlivosť je prvou lekciou lásky. Keď sme boli deťmi, naši rodičia museli byť nekonečne trpezliví. Ak je dieťa choré, len matka alebo otec, prípadne stará mama majú trpezlivosť chodiť celú noc po miestnosti, aby ho kolísali v náručí, aby ho tíšili, aby mu povedali, že nie je vo svojej bolesti samo. Našou prvou lekciou lásky je trpezlivosť našej rodiny. Nech by sa v budúcnosti stalo čokoľvek, hlboko vo svojom vnútri pamätajme na to, kto pri nás prebdel celú noc, možno aj týždeň alebo mesiac, alebo dokonca niekoľko mesiacov preto, lebo nás miloval.

Dobrý učiteľ je trpezlivý a našimi prvými učiteľmi sú naši rodičia, starí rodičia alebo bratia a sestry. Učia nás vstávať, kráčať, urobiť prvý neistý krok od stoličky do ich náručia. „Poď ku mne,“ hovoria s otvorenou náručou. „Poď, dokážeš to!“ A my s radostným úsmevom urobíme niekoľko krôčikov. Trpezlivo nás zdvíhajú, keď padneme, a objímajú nás, keď plačeme. A znova nás postavia a povedia: „Poď ku mne. Dokážeš to.“ Učia nás hovoriť, znova a znova nás opravujú. Trpezlivosť našej rodiny je našou prvou školou lásky. Práve v detstve môžeme uzrieť záblesk nekonečnej Božej trpezlivosti. Bez ohľadu na to, ako ďaleko zídeme z pravej cesty, bez ohľadu na počet našich padnutí, bez ohľadu na množstvo chýb, ktoré urobíme, Boh čaká s bezhraničnou trpezlivosťou, aby nás zdvihol, očistil, dotkol sa našich rán, držal nás vo svojom náručí a zaniesol nás späť do svojej milujúcej rodiny.

Sv. Pavol nám hovorí, že láska je dobrotivá.

Čo znamená byť dobrotivý? Urobiť viac, ako sa žiada. Ak robíme len to, čo sa od nás vyžaduje, sme spravodliví. Urobiť niečo viac, ako sa vyžaduje, znamená byť dobrotivý. Keď mal môj synovec leukémiu, boli sme ohromení dobrotivosťou veľkodušných cudzích ľudí, ktorí venovali mnoho času aj iných vecí neznámemu dieťaťu. Môj synovec bol v nemocnici takmer dva roky so stovkami iných detí, z ktorých mnohé nikdy nemohli ísť domov. Zamestnanci robievali narodeninové oslavy každý týždeň, nie raz za rok, ako je to bežné, pretože mnohé deti by sa nedožili ani ďalšieho mesiaca. Počas Vianoc vzala najväčšia letecká spoločnosť všetky deti, ktoré boli schopné ísť autobusom, na letisko. Naložili ich do veľkého lietadla, v ktorom ich chvíľu vozili po letisku so zatvorenými oknami a hovorili im, že letia na Severný pól navštíviť svätého Mikuláša. Potom prišli lietadlom do hangáru, kde čakalo mnoho známych profesionálnych športovcov s vianočnými darčekmi pre všetky deti. Potom znova nastúpili do lietadla a vzali ich späť k nemocničnému autobusu. Táto letecká spoločnosť sa ani len nepokúsila získať publicitu za tieto dobročinné skutky.

Ak robíme pre druhých niečo, čo nemusíme urobiť, sme dobrotiví. A ukazujeme iným kúsok z dobrotivosti Boha, ktorý dáva štedro, napriek tomu, že nám nič nedlhuje.

Sv. Pavol nám hovorí, že láska nie je nehanebná a nerozčuľuje sa.
Ak budeme zaobchádzať s inými s rešpektom, na svete bude viac lásky a menej neprávosti. Aj rešpektu a úcte sa učíme v rodine. Bez poriadneho tréningu pôjdeme celým životom ako sebecké zlostné deti, ktoré si nárokujú na svoju vlastnú cestu, sú lakomé, hromadia si peniaze a zásoby, a sú stále v zhone. Vyrásť na dospelých ľudí plných rešpektu voči iným môžeme len neustálym trpezlivým naprávaním sa, ako nás učili naši rodičia a starí rodičia. Od nich sa učíme úcte k druhým, niekedy aj napriek tomu, že si ju nezaslúžia alebo si dokonca nectia ani samých seba.

Boh s nami zaobchádza s väčšou úctou, ako si zasluhujeme, a my sa učíme milovať ako Boh, ak si ctíme iných. Aj tí najbezvýznamnejší ľudia na svete sú v Božích očiach vzácni.

Nakoniec nám sv. Pavol vraví, že láska nemyslí na zlé (nepamätá na neprávosti). Rodina je základnou školou lásky, ale nie všetky školy sú dobré. Mnohé školy neučia to, čo by mali. Mnohokrát sme zraňovaní vlastnými rodinami, neraz hrozným spôsobom. Ak sme zranení, dostávame najťažšiu lekciu o láske, odpustení, milosrdenstve, o milovaní tých, ktorí nás nenávidia. Aby sme získali ponaučenie o tom, ako odpúšťať, musíme sa pozrieť mimo našej pozemskej rodiny na pravého učiteľa lásky, samého Boha. V slávení sviatosti manželstva je miesto, kde kňaz predstavuje manželom ako súčasť obradu kríž. Hovorí im záväzné slová: „Prijmi svoj kríž“. Až po uchopení kríža môžu manželia stráviť celý život spolu, prekonávajúc mnohé krivdy manželského života, nevedomé aj úmyselné. Len objatím kríža si môžu bratia a sestry, deti a rodičia odpustiť tie najbolestnejšie rany, zranenia z rodiny. Ako sa môžeme naučiť odpúšťať? Pri pohľade na Ježiša na kríži, ktorý nám odpustil napriek tomu, že sme ho zabili. Pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“

Ak prosíme o Božie požehnanie pre tých, ktorí nám ubližujú, napodobňujeme Božieho Syna a sme tou najlepšou podobou Boha. Mnohí členovia našich rodín môžu byť naveky zatratení, ak sa za nich nebude nikto modliť. A kto sa môže za nich modliť lepšie ako ich príbuzní? Kto pozná lepšie ich chyby? Koho Boh bude počúvať s väčšou pozornosťou? Rany, ktoré zažívame v našej rodine, sú tým najcennejším darom zo všetkých, sú záverečnými lekciami v škole lásky, príležitosťou byť ako Boh sám, príležitosťou milovať niekoho, kto si to nezaslúži a odpustiť niekomu spôsobom, akým Boh odpúšťa nám.

Boh nás dáva do rodiny, aby sme sa milovali navzájom, aby sme si navzájom odpúšťali a aby sme sa modlili jeden za druhého tak, aby sme raz mohli spoločne zdieľať večný život v nebi.

Na záver, pri odpustení je takisto veľmi potrebná Božia Matka. Keď jej Boží Syn zomieral na kríži, nespravodlivo obvinený a nespravodlivo odsúdený, stála pri ňom a utešovala ho až do konca. A Ježiš nám povedal: „Hľa, tvoja matka.“ Keď sme zraňovaní, nespravodlivo obviňovaní a nespravodlivo trpíme, keď je rana príliš hlboká a veľmi bolestivá, vieme, že Mária stojí pri nás, utešuje nás v našej bolesti a dodáva nám odvahu odpustiť našim nepriateľom tak, ako odpustil Ježiš. Dáva nám skutočnú lekciu lásky.

Ak Božia Matka stojí uprostred našej rodiny tak, ako stála pod krížom, učí brata odpustiť bratovi, sestru odpustiť sestre, generácie odpustiť generáciám, „obrátiť srdcia otcov k ich synom a srdcia synov k ich otcom“. Božia Matka prináša do rodín nadprirodzené uzdravenie, pokoj a trpezlivosť, kým očakávame vzkriesenie po ukrižovaní. Božia Matka je Matkou lásky.

„Láska nemyslí na zlé. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.“ „Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ Amen.

V závere slávnosti, ktorú v priamom televíznom prenose vysielala RTVS, vladyka Ján vyhlásil, že spoločenskú miestnosť v Spovednom dome blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR, ktorá je umiestnená nad spovednicami, pomenoval za Aulu sv. Jána Pavla II. a prezradil, že chce zabezpečiť, aby v nej boli aj nejaké predmety zo života svätého slovanského pápeža. Tiež poďakoval biskupom, kňazom, organizátorom a pútnikom za veľmi peknú púť. Pod lúčmi teplého slnka nádhernú slávnosť pútnici zakončili modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>