Dnes je: 17.02.2019
Meniny má: Miloslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Iní sa chvália tým, že sa rozprávajú s veľmožmi, kniežatami a kráľmi, a ty sa môžeš chváliť tým, že vo Svätom písme hovoríš so Svätým Duchom. Preto, lebo cez Sväté písmo k nám skutočne hovorí Svätý Duch.
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa vojakom v jednotke, ktorá mala meno tiron ? nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. Počas Maximiliánovho prenasledovania ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený na smrť upálením. Rozsudok bol vykonaný v roku 307.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Fatimská sobota a Malá púť v máji

jk Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej Vás srdečne pozýva dňa 3.5.2014 na spoločné slávenie Fatimskej soboty. Program sa začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. po ktorom bude nasledovať svätá liturgia so začiatkom o 10:30 hod. Po skončení svätej liturgie bude ešte nasledovať modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia sa Fatimskej Panne Márii.
Taktiež Vás čo najsrdečnejšie pozývame dňa 4.5.2014 na Malú púť, ktorú ako je už zvykom povedú predstavení a bohoslovci kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča z Prešova. Program Malej púte začne o 9:00 hod. uctením ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Nasleduje hneď modlitba svätého ruženca, a tak svätá liturgia so začiatkom o 10:30 hod. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Celý program púte obohatí svojím spevom skupina Zboru svätého Romana Sladkopevca. Pozývame Vás tak spojiť sa v modlitbe s tými a za tých, ktorí sa pripravujú na toto sväté povolanie kňaza – Kristovho služobníka a správcu Božích tajomstiev (porov. 1Kor 4,1).

Pascha na hore Zvir

pascha „Slávnosť prekrásna, slávnosť Pánova – Pascha. Svitol nám svätý deň vzkriesenia.“ Týmito radostnými spevmi z veršových stichír sviatku Paschy plnými nádeje sa napĺňa hora Zvir v každý deň Svetlého týždňa. Tento rok sa prvýkrát konali obrady Veľkej noci aj na hore Zvir.
Obrady začali vo štvrtok večer utierňou s čítaniami strastných evanjelií, pri ktorých sa prítomní vhĺbili do Kristovho utrpenia i do rozjímania nad niekoľkými typmi ľudí, ktorí v týchto evanjeliách vystupovali. Každý jeden veriaci tak mohol vidieť svoj hriech a všetko to s dôverou odovzdať Kristovi, ktorý sa pripravoval na veľké vykupiteľské dielo.
V piatok ráno sa v kaplnke zjavenia konali modlitby kráľovských hodiniek. V tejto východnej modlitbe na posvätenie dňa sa čítali časti aj zo Starého zákona, ktoré bezprostredne nesú predobrazy Kristovho utrpenia i slávneho vzkriesenia. O 10:30 hod. sa konala pobožnosť Krížovej cesty, ktorú si pripravil o. Vasiľ Kindja, rektor chrámu a kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohrodičky na hore Zvir. Pobožnosť začínala pod horou Zvir a vrcholila pri oltári na hore, kde prítomní začali deväť-dňovú pobožnosť pred nedeľou Božieho milosrdenstva. Poobede o 16:30 hod. sa konal ústredný obrad Veľkého piatku – Veľká večiereň s uložením pláčšanice do hrobu. Veriaci si v spoločenstve Cirkvi pripomenuli udalosti Kristovej smrti na kríži i jeho pochovania. Na konci obaja kňazi hory Zvir – o. Marcel Pisio a o. Vasiľ Kindja – preniesli pláščanicu do kaplnky zjavenia, kde bol umiestnený Boží hrob, ktorý bol prístupný k adorácii nepretržite do nedeľnajšej utierne vzkriesenia. O. Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir, sa prítomným na konci krátko prihovoril a vyzdvihol úlohu a dôležitosť kríža v živote kresťana.
V nedeľu pred svitaním sa na hore Zvir konal hlavný obrad sviatkov Paschy – Utiereň vzkriesenia. Utiereň začala o 4:30 hod. Veľmi symbolicky sa tento obrad, ktorý znázorňuje prechod od tmy smrti a hriechu k svetlu života, začal za tmy a končil v krásnom paschálnom slnečnom ráne. To ešte viac umocnilo slávenie utierne, ktorá je úžasnou oslavou plnou radosti a nádeje z toho, že smrť bola zničená, lebo Kristus je víťaz. V nedeľu večer, ako aj ostatné dni svetlého týždňa, sa slávila paschálna večiereň. Táto večiereň ako aj liturgia sú plné paschálnej radosti, a tak sa celý týždeň i celú štyridsiatnicu ozýva a bude ozývať horou Zvir slávnostné Christos Voskrese!


Program slávení na Zvire počas sviatkov Paschy Ježiša Krista

vo Veľký štvrtok:

V tento deň nebude slávená liturgia o 10.30 hod.
16.30 - Sväté strasti - čítania o utrpení Ježiša Krista

Veľký piatok:

07:30 - Kráľovské hodinky
10.30 - Krížova cesta – začiatok pri kríži pod horou Zvir
- začína Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
16.30 - Večiereň a uloženie plaščanice do hrobu (obrady Veľkého piatku)

Boží hrob bude prístupný na súkromnú modlitbu od skončenia veľkopiatkových obradov až do nedele Paschy, do Utierne vzkriesenia.

Veľká sobota:

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

Svätá a veľká nedeľa Paschy:

04.30 – Utiereň vzkriesenia, požehnanie veľkonočných jedál
10.30 sv. liturgia, myrovanie, požehnanie veľkonočných jedál
13.30 sv. ruženec
14.00 sv. liturgia, myrovanie, požehnanie veľkonočných jedál
17.00 Paschálna večiereň – počas celého svetlého týždňa

Svetlý pondelok:

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia
17.00 Paschálna večiereň

Svetlý utorok:

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia
17.00 Paschálna večiereň

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>