Dnes je: 17.02.2019
Meniny má: Miloslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Opravdivý život sa začína len vtedy, keď sa začína sebazaprenie.
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa vojakom v jednotke, ktorá mala meno tiron ? nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. Počas Maximiliánovho prenasledovania ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený na smrť upálením. Rozsudok bol vykonaný v roku 307.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Fatimská sobota a Malá púť v marci

j V sobotu 1. marca 2014 sa na hore Zvir v Litmanovej slávila Fatimská sobota. Program začal o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca a po nej nasledovala svätá liturgia. Veriacim sa v homílii prihovoril otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Vychádzajúc zo slov evanjelistu svätého Matúša poukázal na to, že človek vo svojom živote zvykne veľa vecí robiť len tak, naoko. Avšak Ježiš nás pozýva k niečomu úplne inému. Pozýva nás k tomu, aby sme modlitbu naozaj prežívali. V modlitbe ide o objavenie Boha, ktorý je dokonalá Láska a Dobrota. Vzorom prežívania modlitby je naša nebeská Matka Mária, ktorá uverila Bohu a tomu, čo chce v jej živote konať. Dokázala to skrze pokoru, ktorá má priviesť aj nás k tomu, aby sme prehodnotili svoj život a pohľad na Boha, ktorý túži každému z nás sa zjaviť. Po svätej liturgii ešte nasledovala modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia sa Fatimskej Panne Márii. V nedeľu 9. marca 2014 sa na hore Zvir konala Malá púť. Množstvo veriacich prišlo na toto miesto modlitby, aby spoločne vzdávali vďaky Bohu za prijaté dobrodenia a na príhovor našej nebeskej Matky Márie si vyprosovali ďalšie milosti. Program ako je už zvykom začal o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a následne modlitbou Akatistu k Bohorodičke po ktorom hneď nasledovala modlitba svätého ruženca. Po modlitbe svätého ruženca nasledovala svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Jozef Urvinitka, ktorý pôsobí ako vicerektor v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Vo svojej homílii vyzdvihol mužov viery z dnešného listu Hebrejom, ktorých nám dáva Cirkev ako vzor. Svoj pohľad uprel na kráľa Dávida, ktorý hoci spáchal hriech, dáva sa na pokánie, keď prijíma Božie svetlo do svojho života, skrze napomenutie proroka Nátana. Tento čas pôstu je na to, aby sme sa podobne ako kráľ Dávid aj my dali na pokánie. Čas pôstu má byť pre nás istým zastavením sa nad svojím životom, reflexiou nad sebou samým. Začať sa pôstiť od hriechu a prosiť o Božie svetlo do našich životov má byť zmyslom pôstu. Vlastnou námahou a úsilím nič nezmôžeme. Ježiš Kristus je ten, kto má moc rozrezať šnúru otroctva hriechu a priviesť nás na slobodu, ako novozákonný Mojžiš. Pozýva nás skrze svoju Cirkev prežiť toto vyslobodenie a dáva nám tento milostivý čas pôstu, aby sme tak ako mužovia viery aj my spoznali to, že Boh nám prichystal niečo lepšie. Po svätej liturgii sa ešte všetci prítomní spoločne pomodlili modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Program Malej púte svojím spevom obohatil aj miešaný spevácky zbor veriacich z Litmanovej.

Pozvánka na Malú púť a Fatimskú sobotu v marci

j Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej Vás srdečne pozýva dňa 1. marca 2014 na slávenie Fatimskej soboty, ktorej program ako je už zvykom začína modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. Hneď po modlitbe svätého ruženca nasleduje svätá liturgia a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a tiež aj modlitba zasvätenia sa Fatimskej Panne Márii. Zároveň Vás pozývame na Malú púť, ktorá pripadá na 9. marca 2014. Program púte so začiatkom o 9:00 hod. začne uctením ikony Presvätej Bohorodičky a bude pokračovať modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Nasleduje hneď modlitba svätého ruženca a svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Jozef Urvinitka, vicerektor Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Po skončení svätej liturgie bude ešte nasledovať modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Pozývame Vás tak zažiť spoločenstvo tých, ktorí prichádzajú na toto miesto prosiť, ďakovať a chváliť Boha za všetko, čo koná v živote každého z nás.

Fatimská sobota a Malá púť vo februári

feb V sobotu 1. februára 2014 sa na hore Zvir slávila Fatimská sobota. Program začal modlitbou svätého ruženca s rozjímaniami nad tajomstvami ruženca svetla. V nich zarezonovala myšlienka odvolávajúca sa na zázrak v Káne Galilejskej, kde Kristus premenil vodu na víno. Naše životy sa podobajú takýmto kamenným nádobam – sú prázdne. Pohodlnosť a nečinnosť nás častokrát pretvára na takéto nádoby. Potrebujeme zažiť naplnenie – naplnenie Svätým Duchom, ktorý nás môže naplniť svojimi milosťami a darmi až po okraj. Tak sa staneme svedkami viery. Po ruženci nasledovala svätá liturgia.
V homílii sa o. Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir, odvolával na evanjelium podľa Lukáša (17, 3 – 10), kde Kristus hovorí o tom, že ak robíme všetko, čo sa nám prikázalo, sme len neužitoční sluhovia, lebo sme spravili to, čo sme boli povinní urobiť. Aj my si myslíme, že stačí, ak budeme robiť dobro. Ale ako hovorí židovský historik Jozef Flavius, aj pohania robia dobro – mnohokrát sú lepší, ako kresťania. Žiť pravé kresťanstvo znamená dať svoj život za druhého – aj za toho, čo mi je nepriateľom. To dokonale naplnil Ježiš Kristus. My sami to nedokážeme – potrebujeme byť naplnení Kristom, aby sme boli schopní dávať život za druhých.
Po liturgii nasledovalo požehnanie náboženských predmetov, modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia sa Fatimskej Panne Márii.
V nedeľu 9. februára 2014 sa na hore Zvir konala Malá púť. Program začal tradične uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a privítaním pútnikov. Nasledovala modlitba akatistu k Presvätej Bohorodičke a modlitba slávnostného svätého ruženca. Hlavným slúžiteľom a kazateľom liturgie bol o. Vasiľ Kindja, rektor chrámu a Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir.
V homílii si poslúžil vetou z evanjelia, ktorá predchádzala dnešnej stati o mýtnikovi a farizejovi: „Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo.“ V úvode homílie povedal, že zmyslom nedele o mýtnikovi a farizejovi je prestať si myslieť, že sme spravodliví. Poukázal na to, že častokrát nevidíme v pravde svoj život, ale život toho druhého vieme najlepšie zhodnotiť. Nevidíme svoje hriechy a slabosti, nechceme prijať kritiku na svoju osobu, nedokážeme neohovárať a neosočovať iných... Staršia generácia kritizuje mladšiu, aj keď si neuvedomuje, že práve ona ju takú vychovala – vidíme všetko iné, ale seba nie. „Je málo, že sme tu – našou úlohou je viac.“ Nemáme byť len farizejmi, ktorí sa veľa modlia, chodia na púte, ďakujú za to, akí nie sú. Máme prosiť Boha o milosrdenstvo tak, ako hriešny mýtnik: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ – to je našou úlohou.
Po svätej liturgii o. Vasiľ požehnal náboženské predmety a potom sa kňazi, spolu s bohoslovcami a všetkými pútnikmi pomodlili modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Spevom doprevádzal nedeľu miešaný zbor veriacich z Litmanovej pod vedením Pavla Vasiľa, bohoslovca pastoračného ročníka na hore Zvir.
Posolstvom nedele sa stala síce krátka, ale silná veta z evanjelia: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>