Dnes je: 20.06.2019
Meniny má: Valéria

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Počujem o tebe, Patrim, že máš dar rozumu a priveľmi dbáš o to, aby si prekrásne kázal, podľa všetkých pravidiel rétoriky. Ale úspešne prechádza životom ten, kto robí dobré skutky a káže viac svojím životom ako slovami. Preto, ak chceš získať večnú odmenu, málo dbaj na krásu kazateľských prednesov a celým srdcom sa radšej usiluj robiť dobré skutky a tak kázať predovšetkým svojím životom.


Ochrana osobných údajov

Fatimská sobota a Malá púť v máji

j V sobotu 3. mája sa na hore Zvir v Litmanovej slávila Fatimská sobota. Skrze modlitbu rozjímavého radostného svätého ruženca a cez slávenie svätej liturgie, mohli prítomní veriaci hlbšie prežiť tento deň, ktorým si Cirkev pripomína udalosti spojené so zjavením Panny Márie vo Fatime a jej posolstvami pre ľudstvo. V homílii sa všetkým prítomným prihovoril otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir, ktorý upriamil svoju pozornosť na slová evanjelistu Jána, odvolávajúc sa na to, čo sa dialo po zázračnom rozmnožení chleba. Zástupy hľadajú Ježiša preto, aby mohli zažiť ešte raz to isté – vidieť zázrak. Aj Herodes, či pastieri alebo aj žena hriešnica hľadali Ježiša, no každý z nich mal iný zámer, prečo ho vyhľadať. Postoj hľadania Ježiša sa stáva dôležitým momentom aj nášho života. Človek hľadá. Túži sa nasýtiť. Často sa však nasycuje iba tým, čo spôsobuje ešte väčší hlad. Vyhľadávať Ježiša len preto, aby sme mohli byť dobre zabezpečení, či mali fyzické zdravie na pár rokov, znamená zamerať sa iba na to pominuteľné. No Ježiš túži všetkých nás nasýtiť večným pokrmom – pokrmom večného života. Po skončení svätej liturgie nasledovala ešte modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia sa pod ochranu našej nebeskej Matky Márie.
V nedeľu 4. mája 2014 sa na hore Zvir aj napriek nepriazni počasia zišlo mnoho veriacich, aby tak spoločne s predstavenými a seminaristami kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča mohli ďakovať Bohu za prijaté milosti a dobrodenia. Program Malej púte začal o 9:00 hod. privítaním pútnikov a uctením ikony Presvätej Bohorodičky. Hneď nasledovala modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke, ktorú viedol otec Jozef Gača, prefekt kňazského seminára. Samotnému sláveniu archijerejskej svätej liturgie predchádzala ešte modlitba rozjímavého svätého ruženca, ktorú viedli bratia bohoslovci. O 10:30 hod. začala archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita. Otec arcibiskup vo svojej homílii upriamil svoju pozornosť na myronosičky z evanjelia podľa Marka. Ako prvé našli odvahu ísť k hrobu, pretože apoštoli sa ešte v tom čase skrývali zo strachu pred židmi za zatvorenými dverami. Starosti o to, že kto im odvalí kameň od vchodu do hrobu sa menia vo chvíli, keď stoja pred otvoreným hrobom. Týmto odvážnym ženám, ktoré idú sa pozrieť dnu do hrobu sa stáva anjel prvou odmenou. Druhou odmenou je pre nich sám Kristus, ktorý sa im zjavil. Ich odvaha je odmenená Kristom. Aj my potrebujeme odvahu. Ježiš od nás očakáva odvahu, akú mali myronosičky. Odvahu žiť horlivo svoj kresťanský život a svedčiť svojím životom o vzkriesenom Kristovi. Tak dosiahneme odmenu, ktorou večnosť – sám Kristus. Po svätej liturgii sa ešte všetci spoločne pomodlili modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Celý program malej púte obohatila spevom skupina zboru svätého Romana Sladkopevca. Na záver slávnosti sa veriacim krátko prihovoril aj MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu, ktorý vyjadril dôležitosť chrániť ľudský život od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Nech tieto odvážne ženy, ktoré ohlásili apoštolom radostnú zvesť o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, sú pre nás skutočným vzorom odvahy v horlivosti kresťanského života, lebo ako spomenul vladyka Ján: ,,večnosť začína dnes.“

Fatimská sobota a Malá púť v máji

jk Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej Vás srdečne pozýva dňa 3.5.2014 na spoločné slávenie Fatimskej soboty. Program sa začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. po ktorom bude nasledovať svätá liturgia so začiatkom o 10:30 hod. Po skončení svätej liturgie bude ešte nasledovať modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia sa Fatimskej Panne Márii.
Taktiež Vás čo najsrdečnejšie pozývame dňa 4.5.2014 na Malú púť, ktorú ako je už zvykom povedú predstavení a bohoslovci kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča z Prešova. Program Malej púte začne o 9:00 hod. uctením ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Nasleduje hneď modlitba svätého ruženca, a tak svätá liturgia so začiatkom o 10:30 hod. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Celý program púte obohatí svojím spevom skupina Zboru svätého Romana Sladkopevca. Pozývame Vás tak spojiť sa v modlitbe s tými a za tých, ktorí sa pripravujú na toto sväté povolanie kňaza – Kristovho služobníka a správcu Božích tajomstiev (porov. 1Kor 4,1).

Pascha na hore Zvir

pascha „Slávnosť prekrásna, slávnosť Pánova – Pascha. Svitol nám svätý deň vzkriesenia.“ Týmito radostnými spevmi z veršových stichír sviatku Paschy plnými nádeje sa napĺňa hora Zvir v každý deň Svetlého týždňa. Tento rok sa prvýkrát konali obrady Veľkej noci aj na hore Zvir.
Obrady začali vo štvrtok večer utierňou s čítaniami strastných evanjelií, pri ktorých sa prítomní vhĺbili do Kristovho utrpenia i do rozjímania nad niekoľkými typmi ľudí, ktorí v týchto evanjeliách vystupovali. Každý jeden veriaci tak mohol vidieť svoj hriech a všetko to s dôverou odovzdať Kristovi, ktorý sa pripravoval na veľké vykupiteľské dielo.
V piatok ráno sa v kaplnke zjavenia konali modlitby kráľovských hodiniek. V tejto východnej modlitbe na posvätenie dňa sa čítali časti aj zo Starého zákona, ktoré bezprostredne nesú predobrazy Kristovho utrpenia i slávneho vzkriesenia. O 10:30 hod. sa konala pobožnosť Krížovej cesty, ktorú si pripravil o. Vasiľ Kindja, rektor chrámu a kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohrodičky na hore Zvir. Pobožnosť začínala pod horou Zvir a vrcholila pri oltári na hore, kde prítomní začali deväť-dňovú pobožnosť pred nedeľou Božieho milosrdenstva. Poobede o 16:30 hod. sa konal ústredný obrad Veľkého piatku – Veľká večiereň s uložením pláčšanice do hrobu. Veriaci si v spoločenstve Cirkvi pripomenuli udalosti Kristovej smrti na kríži i jeho pochovania. Na konci obaja kňazi hory Zvir – o. Marcel Pisio a o. Vasiľ Kindja – preniesli pláščanicu do kaplnky zjavenia, kde bol umiestnený Boží hrob, ktorý bol prístupný k adorácii nepretržite do nedeľnajšej utierne vzkriesenia. O. Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir, sa prítomným na konci krátko prihovoril a vyzdvihol úlohu a dôležitosť kríža v živote kresťana.
V nedeľu pred svitaním sa na hore Zvir konal hlavný obrad sviatkov Paschy – Utiereň vzkriesenia. Utiereň začala o 4:30 hod. Veľmi symbolicky sa tento obrad, ktorý znázorňuje prechod od tmy smrti a hriechu k svetlu života, začal za tmy a končil v krásnom paschálnom slnečnom ráne. To ešte viac umocnilo slávenie utierne, ktorá je úžasnou oslavou plnou radosti a nádeje z toho, že smrť bola zničená, lebo Kristus je víťaz. V nedeľu večer, ako aj ostatné dni svetlého týždňa, sa slávila paschálna večiereň. Táto večiereň ako aj liturgia sú plné paschálnej radosti, a tak sa celý týždeň i celú štyridsiatnicu ozýva a bude ozývať horou Zvir slávnostné Christos Voskrese!<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>