Dnes je: 17.02.2019
Meniny má: Miloslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Sväté písmo hovorí tak, že svojou veľkosťou vysmeje pyšných, svojou hĺbkou pohýna učených, svojimi pravdami teší veľkých a svojou dobrotou pohládza deti.
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa vojakom v jednotke, ktorá mala meno tiron ? nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. Počas Maximiliánovho prenasledovania ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený na smrť upálením. Rozsudok bol vykonaný v roku 307.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Novembrová Malá púť

gora Prvý novembrový víkend sa na hore Zvir v Litmanovej niesol nielen v duchu modlitby za našich zosnulých, ale predovšetkým bol už tradične spojený s Malou púťou na toto miesto modlitby. Sobota 2. novembra, bola zároveň fatimskou, a tak sme svoj zrak upierali na tú, ktorá pod svojím srdcom nosila živého Boha, našu nebeskú Matku Máriu. Skrze modlitbu rozjímavého ruženca a slávenia svätej liturgie sme boli hlbšie vtiahnutí prežívať toto tajomstvo vtelenia sa Božieho syna. Na konci slávenia sa duchovný správca hory Zvir o. Marcel Pisio pomodlil modlitbu zasvätenia sa Panne Márii. V nedeľu 3. novembra sa konala Malá púť na hore Zvir, kde prišlo mnoho ľudí z blízka i z ďalekého okolia, aby tak spoločne zjednotení v modlitbe ďakovali a prosili o Božie dary a milosti pre seba i svojich blízkych.. Ešte pred samotným uctením si ikony Presvätej Bohorodičky sa prítomným veriacim prihovoril rektor chrámu na hore Zvir otec Vasiľ Kindja, a tak nasledovala modlitba akatistu k Bohorodičke. Slávnostnej svätej liturgii predchádzala modlitba slávnostného svätého ruženca s krátkymi zamysleniami. Hlavným celebrantom a kazateľom počas svätej liturgie bol o. Daniel Dzurovčin, synkel prešovskej archieparchie, ktorý vo svojom príhovore k veriacim zdôraznil dôležitosť toho, akú veľkú moc má Boh v našich životoch a ako môže konať aj napriek našej hriešnosti a nečistote. Môže konať iba vtedy, ak sa vo svojej slobode, ktorú nám dal rozhodneme pre neho rovnako, ako sa rozhodli postavy z dnešného evanjelia - žena trpiaca na krvotok a Jairus, predstavený synagógy, ktorí vo svojej bezvýchodiskovej situácii sa obracajú s vierou na Ježiša, ktorý je ich jedinou Záchranou. Po skončení svätej liturgie nasledovala modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu a adorácia pred najsvätejšou Eucharistiou. Celú slávnosť doprevádzal svojím spevom zbor domácich veriacich z Litmanovej. Aj tento čas strávený na hore Zvir bol pre mnohých znakom Božej lásky a prítomnosti, pretože aj napriek pochmúrnemu počasiu, ktoré prevládalo, vládla v našich srdciach radosť z toho, že Ježiš Kristus je skutočným Lekárom a Priateľom tých, ktorí stoja o jeho pomoc. Nemusíme pri tom nič ťažké robiť. Stačí, ak svoje srdce otvoríme pre toho, ktorý nás nekonečne miluje a svoju lásku dokázal tým, že za nás zomrel a vstal z mŕtvych.

Pozvánka na Fatimskú sobotu a novembrovú Malú púť

o Fatimská sobota a Malá púť
Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás srdečne pozýva na novembrovú Fatimskú sobotu, ktorá pripadá na 2. novembra 2013. Program Fatimskej soboty začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca. Nasledovať bude svätá liturgia, po ktorej sa pomodlíme modlitbu zasvätenia sa Panne Márii.

Zároveň vás pozývame na novembrovú Malú púť, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3. novembra 2013. Program púte začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Nasledovať bude modlitba akatistu a modlitba svätého ruženca. Po nej budeme sláviť svätú liturgiu. Pozývame vás stráviť čas v pokoji okolitej prírody a blízkosti Krista prítomného v Eucharistii, v slove a spoločenstve veriacich, k čomu nás vyzýva aj Svätý Otec František slovami: „Aby sme poznali Pána, musíme sa s ním pravidelne stretávať: počúvať ho v tichu pred svätostánkom a pristupovať k sviatostiam.”

Októbrová Malá púť

hora „Svet nepočul radostnejšiu správu ako to, že v Kristovi máme nádej vstať nielen z fyzickej, ale aj duchovnej smrti!“ Túto radostnú zvesť Kristovej lásky ohlásil otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ v homílii na októbrovej Malej púti na hore Zvir. Program Malej púte začal privítaním pútnikov o. Marcelom Pisiom, duchovným správcom hory Zvir a následným uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Modlitbu svätého ruženca viedla vizionárka Ivetka, ktorá povzbudila veriacich svojimi hlbokými rozjímaniami. Atmosféru modlitby dopĺňali vážnou hudbou súrodenci Vislockí z Litmanovej. Po ruženci sme slávili archijerejskú svätú liturgiu, pred ktorou otec arcibiskup a metropolita Ján posvätil novú eucharistickú kaplnku, kde bude od 25. októbra nepretržite vystavená Najsvätejšia Eucharistia. Vladyka Ján okrem iného v homílii pripomenul, že „práve pred Eucharistiou môžme znovu čerpať silu pre nový život – vzkriesený život.“ Vyzdvihol hodnotu každého jedného kresťana, ktorý je povolaný ohlasovať slová života, slová nádeje a slová znovuzrodenia tým, ktorí sú duchovne mŕtvi tak, ako prehovoril Kristus k mŕtvemu synovi naimskej vdovy.
Mnohí veriaci zotrvávali na hore Zvir v modlitbe aj poobede alebo navštívili výstavu Slovanský pápež, ktorá je venovaná blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. a úcte jeho relikviám. Túto výstavu je možné navštíviť na hore Zvir v novoposvätenej kaplnke do 25. októbra 2013, kde bude potom nepretžite vystavená Najsvätejšia Eucharistia.
Táto nedeľa bola ďalším pripomenutím Božej lásky k ľuďom, ktorý nám všetkým hovorí, že „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ (Jn 11, 25).

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>